• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

office of Commercial affairs mahasarakham

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม 9 เม.ย. 2563 อ่าน [56]

...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

♦ ข่าวประชาสัมพันธ์

♦ ดรรชนีข้อมูลข่าวสาร
    ♦ มาตรา 7
                 • ม.7(1)  
โครงสร้างองค์กร   

                 • ม.7(2)  อำนาจหน้าที่     

                 • ม.7(3)  สถานที่ติดต่อ     

                 • ม.7(4)  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง     

    ♦ มาตรา 9

                 • 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ การอนุมัติ/อนุญาต/การวินิจฉัย ผลการการประกวดราคา เป็นต้น

                 • 9 (2) นโยบายและการตีความ แผนยุทธศาสตร์ 

                 • 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน 

                 • 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

                 • 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา 7 วรรคสอง 

                 • 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ(ไม่มี)

                 • 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและโดยมติ ครม.

                 • 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

    -  รายงานผลการปฏิบัติงาน
    -  การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดมหาสารคาม
    
-  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์