• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

office of Commercial affairs mahasarakham

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม 4 ก.พ. 2563 อ่าน [303]

...
ตามที่จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ได้มีประกาศ จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ในกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ร้านค้าธงฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ไปแล้ว นั้น
 
                   บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล  
1 9 นายณัฐกิตติ์  สายทองทิพย์  
2 6 นางสาวพิรุณทิพย์  ซุยโพธิ์น้อย  
3 7 นายประวิทย์  พานพันธ์  
4 37 นายบดินทร์ เพียงสุวรรณ์  
5 39 นายธนากร  ทิพพิชัย  
6 20 นายเอกราช สีหราช  
7 27 นางสาวขวัญแก้ว  สุทธิมาศมงคล  
8 28 นายทรงเดช  ขาวลา  
9 1 นายชัชวาล ทุงจันทร์  
10 2 นางวรรณวรัตม์  นนท์เจริญ  
11 35 นางสาวจิรพร  บุณรงค์  
     
                   ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า
                   1. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใช้ได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563
                   2. ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
                       2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
                       2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวในเวลาที่กำหนด
                       2.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจมาปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาการจ้าง
                       2.4 ผู้สอบคัดเลือกได้ ในลำดับที่ 1 - 3 ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม  
                       2.5 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป  หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเข้าทำงานในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์